(1)
Chatziioannidis, I.; Mitsiakos, G.; Karagianni, P.; Tsitouridis, I.; Kyriakidou, M.; Nikolaidis, N. Cerebral Sinus Thrombosis in an Infant With Prader-Willi Syndrome and Literature Review. J Pediatr Neonat Individual Med 2013, 2, 85-89.